מהי תביעה בגין רשלנות רפואית?

תביעת רשלנות רפואית היא למעשה תביעה על מתן שניתן ברשלנות (כולו או חלק ממנו) ובשל כך שגרם לנזק למטופל.

כתוצאה מן הנזק, רשאי המטופל  לתבוע את הגורם המטפל (אדם או מוסד), במטרה להשיג פיצוי עקב הפגיעה.

למי קיימת עילת תביעה בגין רשלנות רפואית?

•   לאדם שנפגע   •   לאפוטרופוסים (במקרה של קטין)   •   לעזבון – במקרה בו נפטר הנפגע מן הרשלנות

את מי ניתן לתבוע?

בתביעת רשלנות רפואית, ניתן לתבוע כל גורם רפואי שטיפל במטופל שנפגע.

כלומר, ניתן לתבוע גם את האדם שרשלנותו גרמה לנזק (כל איש צוות אשר היה לו מגע במישרין או בעקיפין עם המטופל) ובנוסף ניתן לתבוע את המוסד הרפואי שבו עובד המטפל (כגון: בית חולים, קופת חולים וכד'). 

חשוב לדעת כי למוסד הרפואי יש אחריות למעשיו ומחדליו של הרופא (במסגרת אחריות שילוחית של המוסד הרפואי, כמעביד של הרופא).

ניתן לאמר כי בית החולים חב אחריות ישירה כלפי החולים המאושפזים בו, ובנוסף, הוא חב באחריות שילוחית, בשל היותו הגוף המעסיק את הרופא.

באופן כללי ניתן לאמר שהנהלת בית החולים אחראית לכל מעשה רשלני שנעשה בגדר הטיפול הניתן לחולה ע"י בית החולים.

איך מוגדרת רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית פירושה מתן שירותים רפואיים תוך סטייה מרמת הזהירות הסבירה, כאשר סטייה זו גרמה נזק למטופל, שלא היה נגרם אלמלא סטייה זו. למשל: רישום תרופה שאינה מתאימה, בעוד כל רופא סביר לא היה רושם אותה בנסיבות המקרה, וגרימת נזק לחולה עקב נטילתה.

רשלנות רפואית היא סוג מסוים של רשלנות. תביעות אזרחיות בגין עוולת הרשלנות משויכות אל דיני הנזיקין. באופן כללי, כאשר ניתן להוכיח כי התנהגות הנתבית החולים או הגורם הרפואי מהווה רשלנות, נוצרת זכות לקבל פיצויים מהנתבע בגין הנזק שנגרם לתובע עקב הרשלנות. הרשלנות במובן זה היא מושג משפטי המתאר רמה של אשמה.

חשוב לציין כי דיני הנזיקין, ובתוכם עוולת הרשלנות, מאפשרים פיצוי גם כאשר למזיק לא הייתה כוונה לפגוע. הבחנה זו משמעותית בנוגע לתחום הרפואה כיוון שבאופן עקרוני מטרת הרופא היא לסייע ולא להזיק למטופל. עם זאת, אם תימצא רשלנות, יינתן פיצוי גם בהיעדר כוונה לפגוע. כלומר, ישנה ביקורת שיפוטית גם על רופאים. הסיבה לכך היא שהחברה רואה בפעילות רשלנית פעילות תוך סטנדרטים לקויים, ולכן תיחשב כפעילות שיש בה אשמה חברתית גם אם המטרה הייתה חיובית. (הגדרה מבוססת על "ויקיפדיה").

רשלנות רפואית